Reactie Raadslid Jack Renet

MILJOENEN in ruil voor het pluche

Gisterenavond vond in een raadsronde een mosterd-na-de-maaltijd bespreking plaats.
Het ging over de school- en sportvoorziening Grevenbicht en Obbicht.

Er zijn drie min of meer evenwaardige alternatieven waarbij de duurste (nieuwbouw school en sport tussen beide kernen) 4,4 miljoen duurder is dan de goedkoopste (renovatie school in Grevenbicht en renovatie sport in Obbicht).

De duurste kost 10,6 miljoen plus 1,8 miljoen herontwikkelingskosten, zijnde meer dan een kwart van de totale investeringen die de gemeente tussen 2020 en 2024 zou kunnen doen. Daarbij wordt er van uitgegaan dat we niet daarop moeten bezuinigen i.v.m. de Coronacrisis of door iets anders.

Gezien het enorme verschil in kosten en het ongeveer evenwaardig zijn van de alternatieven (voor alle mogelijkheden is iets te zeggen maar ook iets tegenin te brengen) heeft SPA al lang aangedrongen op een discussie hierover.

Het GOB wil al jaren de duurste variant.
GroenLinks, CDA, Stadspartij wilden totdat zij in het college kwamen de andere varianten serieus afwegen.
Nu schikken zij zich, terwijl gebleken is dat het aantal leerlingen en de ledenaantallen van de verenigingen nog verder zijn teruggelopen dan verwacht, naar het GOB en zijn voorstemmer geworden van het EXTRA investeren van 4,4 miljoen euro.

Dat ALLE inwoners van Sittard-Geleen hiervoor extra in de beurs moeten grijpen telt voor hun blijkbaar minder zwaar als dat ze het GOB teleur moeten stellen.

Die 4,4 miljoen is evenveel als 10 jaar 150 euro voor bijna 3000 mantelzorgers!!!
Hoe zo geen geld voor een structureel mantelzorgcompliment??

Raadslid Klein vroeg aan de inspreker van het LOB (geen schrijffout: er staat niet GOB ook al lijkt het er veel op) of in de statuten staat dat het doel is vestiging van school/sport op de unilocatie.
Deze, volgens de akte van 11 september 2013, medeoprichter van het LOB antwoordde 'NEE'.

Wat moet je daarmee wanneer je WEET dat het wel zo is?
Ik heb de passage uit de akte voorgelezen waarna de spreker met de uitvlucht kwam dat het LOB namens 15 verenigingen sprak die al bij de oprichting hun standpunt hadden aangegeven en dat daarom het LOB was opgericht.
Ik heb toen gevraagd of die verenigingen dat indertijd in ledenvergaderingen hadden besloten. Dat kon hij niet bevestigen.

M.a.w. het GOB refereert steeds naar draagvlak dat er zou zijn vanwege LOB. Nu blijkt dat het onduidelijk is of het LOB wel het draagvlak van de leden van de verenigingen heeft dat het claimt te hebben.

Het LOB en het GOB krijgen de tijd tot de volgende behandeling van de zaak om aan te tonen dat de ledenvergaderingen van de betrokken verenigingen hebben ingestemd met steunverlening.
Dat moet makkelijk te doen zijn aangezien van ledenvergaderingen notulen gemaakt worden.
Komt men niet met bewijs dan is die steun van tafel.

Daar komt bij dat de wijze waarop een ondernemer zijnde bestuurslid van LOB in oktober 2019 de besturen van (alle?) verenigingen heeft aangeschreven gewoon niet door de beugel kan: duidelijke casus van belangenverstrengeling.

Deze roept verenigingen en hun leden op om naar een door het LOB georganiseerde bijeenkomst te komen en hun logo naar LOB te sturen teneinde steun te betuigen.
De zin "Tot slot wil ik graag benadrukken dat Albert Heijn Grevenbicht uw vereniging altijd een warm hart heeft toegedragen, heeft gesteund in het verleden en dit in de toekomst wil blijven doen. Namens personeel, u als klant en mezelf vraag ik nu úw steun." werd door menigeen als "dreigend met intrekken financiele steun voor de vereniging" ervaren.
Nu noemde het LOB gisteren juist die bewuste bijeenkomst, waar ook veel kinderen bij waren (en die geen stemrecht hebben), als BEWIJS van steun voor de unilocatie.
SPA vindt het uiterst dubieus dat een bestuurder van deze lobbyclub verenigingen zo onder druk zet en SPA hecht vanwege dit soort praktijken geen enkele waarde aan de inbreng van het LOB.

Wel heeft SPA, net als een aantal andere verenigingen, geconstateerd dat het aantal voor/tegenstanders van de unilocatie elkaar niet heel erg ontloopt.
Maar wat HEEL duidelijk is, is dat de inwoners graag DUIDELIJKHEID willen en ook dat er IETS gebeurt.
Ik schat dat je daarvoor meer dan 90% steun zult vinden.

Waar het SPA om gaat is dat er zo SNEL mogelijk ADEQUATE school- en sportvoorzieningen komen tegen de LAAGSTE kosten.

De mensen in Grevenbicht en Obbicht snakken al jaren naar betere school- en sportvoorzieningen. Net als elders in de gemeente behoren die ook daar gerealiseerd te worden.
Maar ALLE inwoners van Sittard-Geleen hebben er RECHT op dat de gemeenteraad er voor zorgt dat zij niet onnodig extra moeten betalen.
Wat hier speelt is dat het GOB koste wat het kost haar verkiezingsbelofte aan enkele bestuurders van verenigingen wil doorzetten en daarbij ALLE burgers van de gemeente de dupe laat zijn.

Geen fotobeschrijving beschikbaar.
Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst
Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst
Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst
in Blog
Prikkertjes 1